หน้าหลัก | เกี่ยวกับ eDLTV. | ช่วยเหลือ | แผน/รายงาน/โครงการ ระยะที่ 2 | รร. ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 | ภาพกิจกรรม

โครงการ "เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน" ในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เอกสารโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดสื่อ eDLTV มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (pdf)

แผนและการดำเนินงานต่อไป

 • กิจกรรมการดำเนินงาน

  2555

  2556

  พ.ค.-ก.ค.

  ส.ค.-ต.ค.

  พ.ย.-ธ.ค.

  ม.ค.-มิ.ย.

  ก.ค.-พ.ย.

  1.

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชุมวางแผนดำเนินการ กับ โครงการฯ ระยะที่ 2

  /

   

   

   

   

  2.

  เผยแพร่เนื้อหาระบบ eDLTV/eDLRU ผ่านโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  /

  /

  /

  /

   

  3.

  สำเนาต้นฉบับระบบ eDLTV/eDLRU ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

  /

  /

  /

   

   

  4.

  จัดอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเพชรบุรี 2 วัน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2 วัน

   

   

  /

  /

  /

  5.

  ติดตามผล / โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน

   

   

   

  /

  /

  6.

  ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน/มอบเกียรติบัตร 1 วัน

   

   

   

   

  /

รายงานผลดำเนินงาน

การสมัคร/แบบฟอร์มใบสมัคร

eDLVT Primary

eDLTV-Vocational

ฝ่ายประสานงานโครงการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493300 ต่อ 1106,1337
077837