หน้าหลัก | เกี่ยวกับ eDLTV. | ช่วยเหลือ | แผน/รายงาน/โครงการ ระยะที่ 2 | รร. ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 | ภาพกิจกรรม

 

eDLTV 2

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-DLTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู อาจารย์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการอบรม การใช้สื่อ eDLTV/eDLRU จำนวน 2 รุ่น (ตามกำหนดการอบรมที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง 1733

ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร (pdf 683kb)

eDLTV. Thai Net

eDLVT Primary

eDLTV-Vocational

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี......ขอเชิญชวน โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....
เข้าร่วมโครงการ....
"เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน ระยะที่ 2"
บริการวิชาการแก่โรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี....

eDLTV เป็นการนำเนื้อหาวิดีทัศน์ การสอน สไลด์ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของทุกระดับ ดังนี้

eDLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา คอมพิวเตอร์ งานบ้านประดิษฐ์ เกษตร ดนตรีนาฏศิลป์ และทัศนศิลป์

eDLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ระดับปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
วิชาสามัญ คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พานิยกรรม/บริหารธุรกกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เนื้อหาการเรียนการสอน ทั้ง 3 ระดับได้นำมาบรรจุในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ 2 TB (เทอราไบต์) แบบออฟไลน์ e-learning
หรือ และแบบออนไลน์ http://edltv.pbru.ac.th

โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสำเนาสื่อ ทั้ง 3 ระดับ ได้ที่..มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...โดยไม่เสียค่าบริการ...

การสมัคร/แบบฟอร์มใบสมัคร

eDLTV. PBRU. Promotion on FM. 99.05 MHz

กิจกรรมล่าสุด

https://www.facebook.com/energy.pbru/media_set?set=a.310694899075873.1073741828.100004060969370&type=3

ฝ่ายประสานงานโครงการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493300 ต่อ 1106, 1337 หรือ อ.อัตภาพ มณีเติม 089-2595120

083422