หน้าหลัก | เกี่ยวกับ eDLTV. | ช่วยเหลือ | แผน/รายงาน/โครงการ ระยะที่ 2 | รร. ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 | ภาพกิจกรรม

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ที่เขาร่วมโครงการฯ

 • รายขื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ "เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน" ในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ลำ
  ดับ
  ชื่อโรงเรียน ที่อยู่/การติดต่อ ผู้อำนวยการ/ครู โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ e-mail/website
  1. 10 ส.ค. 55 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (server โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ดร.อัจฉรีย์ ภูมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 032-493300   - http://satit.pbru.ac.th
  2. 20 ส.ค. 55 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา (server) โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 7 นายพิชิต อ่วมจันทร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
  นายฉัตร์มงค สนพลาย หน.กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย
  032-829085-6 032-829087 - http://www.padengvittaya.com/
  3. 25 ก.ย. 55 โรงเรียนบ้านสามแพรก (ext. HDD) โรงเรียนบ้านสามแพรก ม.8 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 นายอัมพร ทองอยู่
  ครูชำนาญการพิเศษ
  085-4256182 - - -
  4. 27 ก.ย. 55 โรงเรียนบ้านแหลม (ext. HDD) โรงเรียนบ้านแหลม 199 ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 นางสาวนฤมล บัวงาม
  ครู
  032-481010 032-481010 - -
  5.
  27 ก.ย. 55
  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) (ext. HDD) โรงเรียนวัดปากอ่าว 5 ม.3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 นางสาวจิตรา ขวัญยืน
  ครู
  032-489246 - - -
  6.
  27 ก.ย. 55
  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) (ext. HDD) โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76100 นางสาวอัมพร น้ำจันทร์เจริญ
  ครู คศ.3
  032-478225 032-478225 - -
  7. 1 พ.ย. 55 โรงเรียนวัดวังมะนาว สพป.รบ. 1 (ext. HDD) โรงเรียนวัดวังมะนาว ม.3 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 7000 นายเอกชัย บุญมีพิพิธ
  ครู
  - - - -
  8. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 (ext. HDD) โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ม.3 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์
  ผอ.รร.
  032-672374 - - -
  9. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านดอนใจดี (ext. HDD) โรงเรียนบ้านดอนใจดี ม.8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 นายเอกภพ กลำพบุตร
  ผอ.รร.
  032-672113 032-672113 - -
  10. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 (ext. HDD) โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ม.2 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 นายโกมล หอมทั่ว
  ผอ.รร.
  032-815058 - - -
  11. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านเขามัน (ext. HDD) โรงเรียนบ้านเขามัน ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 นายพิทักษ์ เหมือนจินดา
  ครู
  - - - -
  12. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ (ext. HDD)

  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ม.10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

  นายสถาพร หาภา
  ผอ.รร.
  - - - -
  13. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ (ext. HDD) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ม.2 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 นายสมศักดิ์ ทองเริก
  ผอ.รร.
  - - - -
  14. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต (ext. HDD) โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต ม.1 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 นางสาวอรทัย ทินวงศ์
  ผอ.รร.
  - - - -
  15. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านท่าฝาง (ext. HDD) โรงเรียนบ้านท่าฝาง ม.3 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 นายไพทูรย์ ตะกรุดทอง
  ผอ.รร.
  - - - -
  16. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด (ext. HDD) โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายสมใจ ผู้
  ผอ.รร.
  032-604299 - - -
  17. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านดอนสง่า (ext. HDD) โรงเรียนบ้านดอนสง่า ม.7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 นายสุพัฒน์ หยิบจันทร์
  ผอ.รร.
  - - - -
  18. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (ext. HDD) โรงเรียนบ้านสวนหลวง ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
  ผอ.รร.
  032-817029 032-817029 - -
  19. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านช้างเผือก (ext. HDD) โรงเรียนบ้านช้างเผือก ม.2 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 นายบุญมา พ่วงสำราญ
  ผอ.รร.
  032-640038 - - -
  20. 6 ธ.ค. 55 โรงเรียนวัดนาผักขวาง (ext. HDD) โรงเรียนวัดนาผักขวง ม.2 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา - - - -
  21. 8 ม.ค. 56 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง (server) โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 73 ม. 4 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ว่าที่ร้อยตรี ธนสาร แกมไทย - - -  
                 
                 
                 

  การสมัคร/แบบฟอร์มใบสมัคร

  ฝ่ายประสานงานโครงการ :

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร. 032-493300 ต่อ 1106,1337

  ผู้ติดต่อประสานงาน :

  ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ 081-843-2989
  ดร.นวรัตน์ ประทุมตา 089-1520152
  อ.อัตภาพ มณีเติม 089-2595120

eDLVT Primary

eDLTV-Vocational

ฝ่ายประสานงานโครงการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493300 ต่อ 1106,1337
077832